Văn Công Đồng

Miễu:
Việt Nam thủa nền an vương thất
Chuyển pháp luân phật nhật tăng huy
Kin niên, kiem nguyệt, kim thì
Đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương
Nuớc khói hương chiên đàn giải thoát
Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay
Nam mô phật ngự phương Tây
Sen vàng choi chói hiện nay Di Đà
Ngự trước toà lưu ly bảo điện
Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên
Tiên thiền nhã nhạc dưới trên
Cửu Long phún thuỷ quần tiên ca đàn
Đức toà thị ngai vàng rờ rỡ
Phóng hào quáng rực vân yên
Quan Âm ngự trước án tiền
Tả hữu Bồ Tát tăng hiền già na
Đức Hộ Pháp Di Dà thiên tướng
Vận thần thông cô lượng vô biên
Thổng:
Tận hư không giới thánh Hiền
Dục giới sắc giới chư thiên đều mời
Vua Đế Thích quản cai Thiên chủ
Chúa Ngọc Hoàng Thiên hủ chí tôn
Dương phủ ngũ nhạc thần vương
Địa phủ thập điện Minh Vương các toà
Dưới thoải phủ giang hà ngoại lai
Chấn Động Đình Bát Hải Long Vương
Tam Nguyên, tam phẩm, tam quan
Quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền.
Ngôi Bắc Cực Trung thiên tinh chúa
Tả Nam Tào chứa sổ trường sinh
Hữu quan Bắc Đẩu thiên tinh
Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng.
Khắp tam giới bách quan văn võ
Hội công đồng Tứ phủ vạn linh
Phú nói:
Cửu trùng Thánh Mẫu thiên đình
Ban thiên công chúa Quế, Quỳnh đôi bên
Hội bạn tiên khăn đào áo thắm
Chống Quảng Hàn cung cấm vào ra
Cờn môn Tứ vị vua Bà
Công đồng Thánh Mẫu tam toà chúa tiên
Đền Sòng Sơng địâ tiên Vương mẫu
Chốn Phủ Dầy nổi dấu Thiên Hương
Thỉnh mời Thỉnh Mẫu Đệ Tam
Xích lân long nữ ngự đền Thuỷ cung.
Dọc:
Tiếng oai hùng(mời) năm quan hoàng tử
Tuân sắc rồng trấn thủ năm phương
Quản cai sơn hải đại giang
Đông Cuông, Tuần Quán, Thượng Ngàn tối linh
Khắp tam giới đình thân(tam) tứ phủ
Hội cồn đồng văn vũ bá quan
Tả mời thập nhị niên vương
Hữu quan đương cảnh thành hoàng quản cai
Tuền hậu lai Lê triều thánh tổ
Lê tuỳ tòng thừa sự hôm mai
Thỉnh mời Tứ phủ chầu(bà)khân sai
Thủ đền công chúa nên tài thần thông
Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ
Quản chư tào thừa sự sớm khuya
Hãm:
Pháp vân, Pháo Vữ uý nghi
Pháp Lôi, Pháp Điện bốn trì pho phong
Tướng thiên cũng mão đồng đai pháp
Lối Thuỷ tề ngũ sắc phi phương
Thỉnh mời Bát bộ Sơn Trang
Đức hoàng Cậu quận tiên nương chầu vào
Dồn:
Đông bá quan cơ nào đội nấy
Giáng bản đền lừng lẫy uy nghi
Thổ công bản sứ linh kỳ
Ngoại giang Hà bá sơn kỳ thần linh.
Sắc cẩn thỉnh thiên binh lực sĩ
Ngũ hổ thần vạn trị hùng sinh
Loan mời liệt vị bách linh
Binh tuy binh tiếp hùng binh đáo đền
Phép tự nhiên thiên trù tống thực
Thập biến thiên vạn ức hà sa
Nam mô đát phạ, đát tha
Phạ Rô chi dế án tam bạt na, tam bạt na hồng
Án tống tông thuỷ luân nhũ hải
Biến trần trần sái sái giai sung
Nhất nghi lục cúng viên thông
Ân cần phụng hiến công đồng như lai
Nguyện vân lai cầu an bảo toạ
Đại từ bi hỉ sả tri tâm
Cứ trong một tháng đôi tuần
Dâng hoa cúng quả cầu trăm tuổi già
Hội tam đa trình tường ngũ phúc
Độ cho đồng hưởng lộc thiên xuân
Chữ rằng Phật Thánh giáng lưu ân
Thần giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường

Advertisements

About chú tễu

Văn hóa dân gian Việt nam
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s